Algemene voorwaarden

1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Elvi zorg en ondersteuning VOF, gevestigd te Oldenzaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54683610 en een opdrachtgever, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Elvi zorg en ondersteuning en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en, in voorkomende gevallen, bij vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Elvi zorg en ondersteuning als de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

1.2 Definities

Opdrachtgever: De volwassene met een (hulp)vraag, biologische ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder, afnemer (gemeente) of mentor van cliënt, die zich met naam en adres aan Elvi zorg en ondersteuning kenbaar heeft gemaakt en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met Elvi zorg en ondersteuning.
Partijen: Elvi zorg en ondersteuning en de opdrachtgever.
Aanbieding: Een aanbod tot overeenkomst die door Elvi zorg en ondersteuning aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.
Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van diensten door Elvi zorg en ondersteuning aan de opdrachtgever.
Diensten: De door Elvi zorg en ondersteuning ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

1.3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Elvi zorg en ondersteuning zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Elvi zorg en ondersteuning kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De door Elvi zorg en ondersteuning gemaakte aanbiedingen zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande aanbieding zijn voor Elvi zorg en ondersteuning eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Elvi zorg en ondersteuning ontvangt (indien van toepassing) van de opdrachtgever een kopie van de pgb beschikking/indicatie. Dit dient als bewijs voor de belasting dat de diensten vrijgesteld zijn van btw. Het gaat hierbij niet om de toegekende bedragen.

1.4 Tarieven

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Het uurtarief varieert tussen de €18,50,- en €75,-. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de hulpvraag. Het uurtarief is vrijgesteld van btw wanneer de betaling geschiedt vanuit een pgb of andere WMO-vergoeding of ingezet wordt voor huishoudelijke werkzaamheden. Vanuit een andere vergoeding wordt 21% btw bovenop het uurtarief berekend. Kilometers voor gemaakte activiteiten bedragen € 0,21 per km en zijn niet verwerkt in het uurtarief, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer Elvi zorg en ondersteuning activiteiten voorschiet, worden deze kosten in een aparte factuur vermeld en apart betaald van de loonkosten. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Per verrichte dienst wordt een minimale afname van twee uur in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Tariefwijzigingen worden in overleg en vooraf schriftelijk vastgelegd.
Bij vaste maandelijks afspraken, gelijke afname maandelijks uren, is opdrachtgever ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Elvi zorg en ondersteuning kan nimmer verantwoordelijk worden geacht voor het niet invullen van de afname uren opdrachtgever, tenzij er schriftelijk wordt aangegeven (tijdelijk) niet aan deze verplichting te kunnen voldoen.

1.5 Betalingen

De betaling dient bij de levering van de dienst te geschieden middels storting of overmaking op IBAN NL14 RABO 0161 3431 04 t.n.v. ELVI ZORG EN ONDERSTEUNING Achterhoek oost, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Elvi zorg en ondersteuning te bepalen.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Elvi zorg en ondersteuning bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,-.

1.6 Duur en opzegging overeenkomst
De overeenkomst tussen Elvi zorg en ondersteuning en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of in overleg voor bepaalde tijd. Elvi zorg en ondersteuning en de opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Elvi zorg en ondersteuning is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de openstaande facturen c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Voorts is Elvi zorg en ondersteuning gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard, de opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de opdrachtgever haar bedrijf verkoopt.
Opdrachtgever dient zich als goed opdrachtgever te gedragen en zorgdragen voor goede werkomstandigheden. In geval van ernstig fysiek en/of verbaal overschrijdend gedrag of andersoortige buitensporige gedragingen c.q. werkomstandigheden kan Elvi zorg en ondersteuning met onmiddellijke ingang het contract vebreken.
Indien Elvi zorg en ondersteuning overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien Elvi zorg en ondersteuning overgaat tot opzegging van de overeenkomst, dan zijn de vorderingen van Elvi zorg en ondersteuning op de opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
Indien de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Elvi zorg en ondersteuning te vergoeden.

1.7 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienst overeenkomstig aanpassen.
Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Elvi zorg en ondersteuning deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

1.8 Dienstverlening

Elvi zorg en ondersteuning zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat. De opdrachtgever is gehouden Elvi zorg en ondersteuning alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

1.9 Reclameren
Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Elvi zorg en ondersteuning te harer inzicht en in wederzijds overleg met de opdrachtgever de geboden dienst herzien en eventueel aanpassen. De opdrachtgever dient Elvi zorg en ondersteuning in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Elvi zorg en ondersteuning gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

1.10 Overmacht

Elvi zorg en ondersteuning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
Elvi zorg en ondersteuning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

1.11 Aansprakelijkheid
Deelname aan opdrachten geschiedt op eigen risico. Indien Elvi zorg en ondersteuning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Elvi zorg en ondersteuning is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Elvi zorg en ondersteuning geleverde diensten.
Elvi zorg en ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Elvi zorg en ondersteuning is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Indien Elvi zorg en ondersteuning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elvi zorg en ondersteuning beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Elvi zorg en ondersteuning is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de opdrachtgever via Elvi zorg en ondersteuning bij derden afneemt.
Elvi zorg en ondersteuning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elvi zorg en ondersteuning of haar leidinggevende ondergeschikten.

1.12 Intellectueel eigendom

Elvi zorg en ondersteuning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet‐ en regelgeving. Het is de opdrachtgever verboden de door Elvi zorg en ondersteuning aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij Elvi zorg en ondersteuning hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

1.13 Geheimhouding
Elvi zorg en ondersteuning is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal privégegevens en informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.

1.14 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Elvi zorg en ondersteuning en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Onverminderd het recht van Elvi zorg en ondersteuning een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Elvi zorg en ondersteuning, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

1.15 Slotbepaling
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
Indien Elvi zorg en ondersteuning in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Elvi zorg en ondersteuning het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Elvi zorg en ondersteuning is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Anoniem

Elvi heeft geen inzicht en/of belang bij IP-adressen waardoor anoniem chatten gewaarborgd wordt. Chat is niet bedoeld voor acute en/of suïcidale dreiging waarbij actie vereist is. Elvi zorg en ondersteuning kan en zal niet handelen, meer dan tips en advies door (vrijblijvende) chat, in acute en levensbedreigende situaties. Elvi zorg en ondersteuning biedt deze service aan, zonder bindende verantwoordelijkheden en/of handelen hieromtrent.
Spelregels

Deze chat is een extra en gratis service van Elvi, voor jou! Onze hulpverleners gaan met respect om met jou en hetgeen jij wilt delen en/of vragen over hebt. We staan voor alle vragen open, niets is gek of raar. We staan klaar voor jouw vragen; wij zijn er dus niet voor om informatie over ons eigen leven te delen. We hebben respect voor jou en vragen dit ook van jou om voor ons te hebben. Hieronder staat een aantal ‘spelregels’ voor de chat. Onze hulpverleners gaan er vanuit dat jij die respecteert, mocht dit niet zo zijn, zullen zij het gesprek beëindigen.

 • Deze chat heeft een functie en is niet bedoeld om gezellig te chatten, hiervoor verwijzen wij jou graag door naar chatboxen die hiervoor wel bedoeld zijn.
 • Schelden en grof taalgebruik richting hulpverlening waarderen wij niet.
 • Drukte kan ervoor zorgen dat antwoord even op zich laat wachten. Hiervoor vragen wij jouw begrip.
 • Alle vragen over Elvi (organisatie) kun je stellen via ons contactformulier. Onze hulpverleners zullen en kunnen hier via de chat geen antwoord op geven.
 • Alle tips en adviezen zijn bedoeld als ondersteuning en niet bedoeld ter discussie. De chat is niet geschikt voor langdurige hulpverlening, deze kun je aanvragen via ons contactformulier.
 • De chat is niet geschikt voor suïcidedreiging, acute (levens-) bedreigende situaties, hiervoor zijn telefoonnummers 113 en 112 beschikbaar.
 • Het is te allen tijde aan de hulpverlener van dienst, het chatgesprek te beoordelen en te beëindigen. Het blokkeren van IP- adressen is vanwege privacy en anonimiteit niet mogelijk. Wees je bewust dat misbruik door jou, andere chatters kan belemmeren hun verhaal kwijt te kunnen!
 • De chat is voor iedereen beschikbaar. Wees je bewust dat voortvloeiende hulpverlening, indien gewenst slechts in de regio Achterhoek/Twente realiseerbaar is. Uiteraard is een informatieve doorverwijzing in elke regio in Nederland mogelijk!
Verschillende vormen hulpverlening met honden

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening met een hond. Als de inzet van een hond hulpvraaggericht en planmatig gebeurt, dan spreek je van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunende interventies.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening die vallen onder de dierondersteunende interventies.

 • Animal Assisted Therapy (AAT), oftewel dierondersteunende therapie. Hoewel de naam therapie er in zit, gaat het niet altijd om een vorm van therapie, maar ook om trainingen waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ook (tussentijds) geëvalueerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de training een onderdeel is van een groter behandelaanbod. Bijvoorbeeld jongeren die (tijdelijk) opgenomen zijn binnen de jeugdhulpverlening of jongeren die andere vormen van hulp weigeren. De hond moet bij AAT voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet door een gekwalificeerde professional in de zorg of hulpverlening.
 • Animal Assisted Education (AAE), oftewel dierondersteunend onderwijs. De doelen die gemaakt worden bij AAE zijn gericht op educatie en worden geëvalueerd in de aanwezigheid van onderwijzer, intern begeleider of pedagoog. Bijvoorbeeld door kinderen met een leesachterstand te ondersteunen.
 • Begeleiding en coaching. Een hond helpt om er achter te komen waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je je vaardigheden eigen maakt die hiervoor nodig zijn.

Activiteiten die zonder hulpvraag worden ingezet met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren, noem je Animal Assisted Activities. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bezoekteams aan zorginstellingen.

Waarom met honden

Er zijn veel effecten waar te nemen bij het werken met een hond in de hulpverlening. Lichamelijke effecten kunnen zijn: verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Psychische effecten kunnen zijn: makkelijker uiten van emoties, beter aan kunnen geven van grenzen, verminderen van depressieve gedachten en stimulering van zorgzaam gedrag.

Een hond leeft in het ‘nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft hij gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Door te leren samenwerken met een hond vergroot je (deels onbewust) je sociale vaardigheden en weerbaarheid. En samenwerken met een hond is ook nog eens erg leuk.

Tijdens de training ben je aan de slag met:

 • Observeren (kijken): Zien wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen.
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen (denken): hoe kan ik het beste met het gedrag van de hond omgaan?
 • Expressieve lichaamstaal tijdens het uitvoeren van je keuze (doen): zelfverzekerd zijn tijdens de uitvoering verhoogt kansen op succes. Durf je te laten zien en ruimte in te nemen. Een zelfverzekerde houding levert succes op tijdens communicatie.
 • Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk. De hond geeft dit direct aan je terug door zijn enthousiasme.
Handicapmanagement

Elvi zorg en ondersteuning heeft veel ervaring met kinderen en (jong) volwassenen met diverse problematieken. Toch houden we er bij Elvi zorg en ondersteuning niet van, slechts te kijken naar ‘het etiketje’ of ‘probleem’ en kijken we liever naar de mens. Toch is het ‘etiketje’ vaak de belemmering voor de mens in kwestie en/of haar omgeving en wordt het ervaren als handicap.

Elvi zorg en ondersteuning is gedreven in wat wij ‘handicapmanagement’ noemen. Door het herkennen, erkennen en accepteren van de ‘handicap’ leren we de omgeving en de jongere deze handicap te managen. Humor is een belangrijk instrument jezelf te leren accepteren. Zelf de touwtjes in handen! Uniek in het hulpverlenerslandschap, precies op maat en niet slechts uit theorie opgebouwd! Je bent immers meer dan je etiketje?

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is soms heel moeilijk! Kinderen en jongeren kunnen forse gedragsproblemen vertonen. Soms loop je als opvoeder vast in de aanpak. Het lijkt of je alleen nog kunt kiezen uit te streng of te slap ingrijpen. Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Dat maakt je als opvoeder machteloos, moedeloos en boos. Elvi helpt je de regie weer terug te nemen. Een kind met gedragsproblemen heeft soms een diagnose. Het kan gaan om ADHD, PDD NOS, ODD, Gedragsstoornis, of een andere aandoening. Elke (kinder)psychiatrische aandoening kan zich presenteren als gedragsprobleem. De gedragsproblemen worden dan wel verklaard, maar dat helpt je niet met de aanpak.

Als opvoeder sta je elke dag weer op de werkvloer: thuis, in de klas, of in de groep. Je wilt weten HOE je te werk moet gaan als het kind ongewenst gedrag vertoont. Je wilt ergens opzoeken, ondersteuning of hulp, wat je kunt doen als het niet direct lukt. Als opvoeder van een kind met forse gedragsproblemen heb je vaak al veel geprobeerd. Je redt het niet meer met stickerprogramma´s. Het geven van nog meer straf werkt averechts. Goedbedoelde adviezen werken net in jouw situatie niet. Je vraagt je af of je wel iets kunt doen. Het antwoord is: ja, je kunt iets doen. Je kunt de communicatie tussen kind en opvoeder zien als een trainingssituatie. Onze coach levert geen vaste recepten voor de aanpak, maar een trainingsmethode.

Je ontwikkelt vaardigheid in het trainen van het kind. En het kind met forse gedragsproblemen leert meer van een training dan van nog meer straf. Elvi denkt niet in zwart/wit strategieën maar in de individu, met elk zijn eigen kenmerk en gedragingen. Wij coachen vanuit de visie ‘alles wat aandacht krijgt groeit’

Narratief therapeut

Ervaar je belemmeringen in je werk, gezinsleven of een combinatie hiervan? Is er sprake van een terugkerend patroon waar je steeds tegenaan loopt? Een burn-out op de loer? Dan kan narratieve therapie helpend zijn. Je zult ervaren dat valkuilen, belemmeringen die je ervaart een oorsprong kunnen hebben in jouw meegenomen verleden. Onze therapeut zal je helpen, jouw ‘verhaal’ te herschrijven door het probleem het probleem te laten zijn. Jij bent immers niet jouw ‘probleem’, het probleem is het probleem. Heb je vragen, stel ze HIER en ontvang een reactie van onze therapeut.
Vergoeding
In combinatie met ambulante ondersteuning wordt deze therapie vergoed door de gemeente, als onderdeel van begeleiding. Helaas worden therapeutische sessies nog niet vergoed uit de basis en aanvullende zorgverzekering.
Voor wie?
Indien je belemmeringen ervaart in werk, opvoeding, sociale activiteiten, seksualiteit, relatie(s), studie en/of andersoortige onzekerheden, kan narratieve therapie jou helpen.

Facetime

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

WhatsApp

Voor deelnemers is er altijd de mogelijkheid in contact te komen met begeleiding/coaches via WhatsApp. Zo kunnen we bijvoorbeeld binnengekomen formulieren van instanties direct beantwoorden en/of inspringen indien nodig. Afspraken hierover zijn opgenomen in het begeleidingsplan en worden bijgehouden in persoonlijk dossier.

Telefoon/mail/sms

Uiteraard zijn er vele manieren om de begeleider te contacteren bij hulp op afstand. Wij maken met onze deelnemers afspraken en leggen deze vast in het begeleidingsplan.

Apps

Er zijn tal van apps beschikbaar welke ondersteunend werken en prima inzetbaar zijn ter vervanging van ‘contactmomenten met begeleiding’. Indien passend bij de deelnemer en/of begeleidingsplan zullen wij deze apps introduceren en de deelnemer hier wegwijs in maken.

 

Skype

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

De 8 levensgebieden

Bij Elvi voor jou begeleiden we de deelnemers op 8 levensgebieden:

 1. Sociaal functioneren
  Een jong volwassene met psychische problematiek kan moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Elvi voor jou ondersteunt hierin
 2. Psychisch functioneren
  Het geestelijk welbevinden van een deelnemer vinden we erg belangrijk bij Elvi voor jou! Op alle levensgebieden proberen wij dit na te streven.
 3. Praktisch functioneren
  Alle Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en taalbeheersing. Dit is belangrijk voor maatschappelijke participatie.
 4. Lichamelijk functioneren
  Fysieke gezondheid, zelfverzorging en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 5. Financiën
  Elvi voor jou helpt de deelnemer bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Ook voor de aanvraag van subsidies ondersteunen wij.
 6. Huisvesting
  Een geschikte woonruimte en het onderhouden van de woning is belangrijk voor een deelnemer. Wij helpen hiermee.
 7. Zingeving
  Elvi voor jou kijkt samen met de deelnemer naar de zin en het doel van zijn/haar leven
 8. Dagbesteding
  We kijken samen met de deelnemer naar een geschikte dag- of weekinvulling, denk bijv. aan activiteiten en school of werk. Zo krijgt de deelnemer een zinvolle dagbesteding.