Privacy beleid

Het Bestuur van Elvi zorg en ondersteuning heeft ter bescherming van jouw privacy een reglement opgesteld. Dit voorschrift bevat regels eveneens voor Coöperatie Zorgondernemers Twente, waarvan Elvi zorg en ondersteuning deel uitmaakt voor de registratie van persoonsgegevens en ook de verwerking daarvan.

Ook zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van jouw persoonsgegevens opgenomen. Elvi zorg en ondersteuning houdt zich daarbij aan de wettelijke vereisten, zoals vastgelegd in onder andere:

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

  Gemeenten krijgen persoonlijke gegevens van mensen die recht hebben op zorg. In de praktijk betekent dit dat de gemeente geen (medische) dossiers krijgt. De gemeente hoort alleen dát jij of jouw kind zorg krijgt en van welke zorgaanbieder. Bijvoorbeeld: “Vanwege een ‘lichamelijke handicap’ of ‘psychiatrische aandoening’ krijg jij of jouw kind een bepaald aantal uren begeleiding”. De gemeente hoort niet welke diagnose er is gesteld, door wie en waarom.

  Soms zijn wel medische gegevens nodig om te bepalen welke ondersteuning jij of jouw kind nodig heeft. Dan zal de gemeente vragen die gegevens aan te leveren. De gemeente kan jouw dossier of dat van jouw kind ook opvragen bij jouw zorgaanbieder. Daarvoor moet wel eerst toestemming worden gegeven.

Communicatie met jouw gemeente

Gemeenten krijgen persoonlijke gegevens van mensen die recht hebben op zorg. In de praktijk betekent dit dat de gemeente geen (medische) dossiers krijgt. De gemeente hoort alleen dát jij of jouw kind zorg krijgt en van welke zorgaanbieder. Bijvoorbeeld: “Vanwege een ‘lichamelijke handicap’ of ‘psychiatrische aandoening’ krijg jij of jouw kind een bepaald aantal uren begeleiding”. De gemeente hoort niet welke diagnose er is gesteld, door wie en waarom.

Soms zijn wel medische gegevens nodig om te bepalen welke ondersteuning jij of jouw kind nodig heeft. Dan zal de gemeente vragen die gegevens aan te leveren. De gemeente kan jouw dossier of dat van jouw kind ook opvragen bij jouw zorgaanbieder. Daarvoor moet wel eerst toestemming worden gegeven.

De belangrijkste gegevens die wij doorsturen zijn:

 • Naam en Burgerservicenummer
 • CIZ-indicatie (op welke vorm van zorg heb je nu recht)
 • De geleverde zorg (welke zorg krijg je in 2022 en van welke zorgaanbieder)
 • De leveringsvorm (zorg in natura of een persoonsgebonden budget)

Heb jij een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt de gemeente niet te horen bij wie er zorg wordt ingekocht.

Bezwaar hiertegen maken is niet mogelijk. In de wet Wmo 2015 staat dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren deze gegevens eenmalig moeten leveren, zodat gemeenten zich voor kunnen bereiden op hun nieuwe taak. Jouw toestemming is niet nodig voor deze gegevensoverdracht.

Gemeenten moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Jouw gemeente mag jouw gegevens of die van jouw kind alleen doorgeven aan anderen wanneer dat nodig is voor de levering van jouw zorg en ondersteuning. Je geeft daarvoor toestemming als je een aanvraag indient voor ondersteuning bij de gemeente.

Interne communicatie of communicatie met derden

Elvi zorg en ondersteuning is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy van betrokkenen. Hiertoe volgen wij en volgt de Coöperatie Zorgondernemers Twente de hieronder beschreven (wettelijke) regels en procedures om de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen.

Elvi zorg en ondersteuning en de Coöperatie Zorgondernemers Twente beoogt met dit reglement betrokkenen inzicht te verschaffen omtrent de wijze waarop Coöperatie Zorgondernemers Twente en de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Tevens wordt uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit privacy beleid en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens:Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Zorg: Voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of strekkende tot verbetering van levensomstandigheden van betrokkenen, alsmede maatschappelijke dienstverlening;
 • Verantwoordelijke: Elvi zorg en ondersteunning, gevestigd te Haaksbergen, de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de betrokkene:Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Het College: Het College bescherming persoonsgegevens dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, zoals bedoeld in artikel 51 WBP.
 • Verstrekken van persoonsgegevens:Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: Het verkrijgen van persoonsgegevens.

Artikel 2: Werkingssfeer

Dit privacy beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3: Toestemming

Aan de betrokkene wordt schriftelijk toestemming gevraagd om in overleg te kunnen treden of informatie uit te wisselen met de gemeente die de zorg financieren of andere relevante instanties, zoals verwijzers, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en artsen.

Een kopie van de schriftelijke toestemming wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betreffende een betrokkene.

Artikel 4: Organisatie, verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit privacy beleid en voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat persoonsgegevens afdoende worden beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiertoe legt zij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. In ieder geval wordt, gelet op de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gegarandeerd. De verantwoordelijke draagt de dagelijkse zorg voor de persoonsregistraties op aan leden die verantwoordelijk zijn voor zorg van de betrokkene.

Artikel 5: Inhoud persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit de volgende gegevens:

 • personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene);
 • identificatienummer / Burgerservicenummer (BSN);
 • adres en telefoonnummer;
 • geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat;
 • zorginhoudelijke gegevens;
 • financiële en administratieve gegevens.

Voorts kunnen in de registratie van de persoonsgegevens onder meer de navolgende gegevens worden opgenomen:

 • Gegevens betreffende een regisseur of wijkcoach van de gemeente die de zorg heeft geïndiceerd;
 • Gegevens betreffende andere zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstelling.

Artikel 6: Doeleinden registratie, verwerking

Het registreren van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in zoverre zulks noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgverlening aan betrokkenen.

De registratie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve een juiste en doelmatige zorgverlening door Coöperatie Zorgondernemers Twente en aan haar gelieerde ondernemingen en/of verbonden instellingen en teneinde productiegegevens te kunnen vastleggen, voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en voor statistische doeleinden ter zake van de zorgverlening door Coöperatie Zorgondernemers Twente.

Persoonsgegevens van betrokkenen worden slechts verwerkt indien:

 • de betrokkene hiertoe ondubbelzinnig zijn toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van een betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en deze worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en deze worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 7: Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overeenstemming is met de in artikel 6 vermelde doeleinden.

Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie. Onder deze derden vallen onder andere de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de uitvoeringsinstelling, het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

Artikel 8: Toegang tot de registratie van persoonsgegevens

Uitsluitend personen binnen de organisatie van de verantwoordelijke die daartoe zijn aangewezen door het Bestuur van de verantwoordelijke en derhalve daartoe in het kader van hun taakuitoefening gerechtigd zijn, hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens.

Tot de gebruikers van de registratie behoren het Bestuur van de verantwoordelijke en de deelnemer-administratie. Voor iedere gebruiker geldt een specifieke bevoegdheid ten aanzien van het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens. Bovendien heeft iedere gebruiker zich ten aanzien van de persoonsgegevens schriftelijk tot geheimhouding verplicht.

De binnen de organisatie van verantwoordelijke werkzame personen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Derden hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. Bovendien kan aan een externe accountant toegang worden verleend indien zulks ten uitvoer van diens opdracht noodzakelijk is.

Artikel 9: Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens van een betrokkene vallend onder de WGBO worden gedurende vijftien jaar bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.

De gegevens niet vallend onder het eerste lid van dit artikel worden gedurende een termijn van zeven jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Binnen een jaar na het verstrijken van de geldende bewaartermijn als in dit artikel bepaald worden de gegevens op een verantwoorde manier uit de registratie verwijderd c.q. vernietigd.

Artikel 10: Verband met andere registraties

Binnen de organisatie van de verantwoordelijke bestaat er een verband tussen de registratie van persoonsgegevens met de persoonsregistratie ter zake van de archivering van dossiers en bestanden en met de registraties van persoonsgegevens betreffende verschillende soorten zorgdienstverlening naar financieringsbron WLZ, WMO, PGB, e.d.).

Ten behoeve van het opvragen van relevante gegevens van betrokkenen dan wel het verstrekken daarvan bestaat er ter zake van de registratie van persoonsgegevens buiten de organisatie van verantwoordelijke een verband met de registraties van de Belastingdienst, zorg verlenende instellingen, uitvoeringsinstellingen, zorgkantoren en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Artikel 11: Verstrekking (identiteit-)gegevens aan betrokkenen

Indien persoonsgegevens direct bij de betrokkene worden verkregen deelt de verantwoordelijke voor het verkrijgen van de persoonsgegevens aan de betrokkene zijn identiteit mede en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

In het geval persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verkregen van een ander dan betrokkene deelt de verantwoordelijke aan de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede en wel op het moment van vastlegging van de gegevens dan wel op het moment dat de gegevens aan een derde worden verstrekt indien zij daarvoor zijn bestemd, een en ander behoudens het geval dat betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

De in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde mededeling aan betrokkene vindt niet plaats indien mededeling aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost alsmede indien de vastlegging of de verstrekking van de gegevens wettelijk is voorgeschreven. Alsdan legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast in zijn dossier.

Artikel 12: Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt zulks uiterlijk vier weken na een daartoe strekkend verzoek aan betrokkene mede en indien de bedoelde gegevens worden verwerkt houdt de mededeling van de verantwoordelijke een overzicht van de gegevens, het doel van de verwerking daarvan alsmede de herkomst van de gegevens. Verstrekking van de gegevens kan door de verantwoordelijke worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in het belang van de persoonlijke levenssfeer van een derde.

De verantwoordelijke kan voor de gegevensverstrekking als in het eerste lid bedoeld een redelijke vergoeding in rekening brengen.

De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn. De verantwoordelijke dient zo spoedig mogelijk aan dit verzoek gehoor te geven, tenzij zulks in redelijkheid niet mogelijk is.

De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar bewaarde persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7:454 B.W. (gegevens betreffende de behandeling, de uitgevoerde verrichtingen en de gegevens omtrent de gezondheid) te vernietigen. De verantwoordelijke dient hieraan binnen drie maanden na een daarmee strekkend verzoek van betrokkene gehoor te geven, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 9. De verantwoordelijke kan de vernietiging van de gegevens weigeren indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een derde, alsmede indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Een verzoek tot verwijdering of vernietiging door betrokkene als in dit artikel bedoeld kan tot gevolg hebben dat de verantwoordelijke alsdan niet meer over voldoende gegevens beschikt – bijvoorbeeld in het kader van de indicatiestelling van de zorg – om op verantwoorde wijze zorg te verlenen. Alsdan kan de verantwoordelijke verlening van de zorg aan de betrokkene weigeren. Bij een verzoek tot verwijdering of vernietiging zal de verantwoordelijke de betrokkene hierop wijzen.

Artikel 13: Klachten

In het geval een betrokkene van mening is dat de verantwoordelijke dit reglement niet juist naleeft of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan betrokkene schriftelijk zijn klacht indienen bij de door de verantwoordelijke ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie. Hiertoe is door de verantwoordelijke een klachtenreglement opgesteld.

Indien een betrokkene – al dan niet na behandeling van diens klacht bij de Klachtencommissie van de verantwoordelijke als bedoeld in lid 1 van dit artikel – van mening blijft dat de verantwoordelijke dit reglement niet juist naleeft, kan betrokkene diens klacht ter behandeling indienen bij het College. Voor de wijze waarop zulks geschiedt, wordt verwezen naar de website van het College: www.cbpweb.nl, dan wel kan betrokkene een brochure c.q. inlichtingen opvragen bij het College.

Artikel 14: Slotbepalingen

Iedere betrokkene ontvangt op diens eerste verzoek een afschrift van dit privacyreglement.

Dit privacyreglement wordt vastgesteld door het Bestuur van de verantwoordelijke en kan te allen tijde door haar worden gewijzigd.

In alle gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke.

De verantwoordelijke heeft de door haar gehouden persoonsregistratie gemeld aan het College en deze is aldaar geregistreerd.

Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van 28 december 2014.

Anoniem

Elvi heeft geen inzicht en/of belang bij IP-adressen waardoor anoniem chatten gewaarborgd wordt. Chat is niet bedoeld voor acute en/of suïcidale dreiging waarbij actie vereist is. Elvi zorg en ondersteuning kan en zal niet handelen, meer dan tips en advies door (vrijblijvende) chat, in acute en levensbedreigende situaties. Elvi zorg en ondersteuning biedt deze service aan, zonder bindende verantwoordelijkheden en/of handelen hieromtrent.
Spelregels

Deze chat is een extra en gratis service van Elvi, voor jou! Onze hulpverleners gaan met respect om met jou en hetgeen jij wilt delen en/of vragen over hebt. We staan voor alle vragen open, niets is gek of raar. We staan klaar voor jouw vragen; wij zijn er dus niet voor om informatie over ons eigen leven te delen. We hebben respect voor jou en vragen dit ook van jou om voor ons te hebben. Hieronder staat een aantal ‘spelregels’ voor de chat. Onze hulpverleners gaan er vanuit dat jij die respecteert, mocht dit niet zo zijn, zullen zij het gesprek beëindigen.

 • Deze chat heeft een functie en is niet bedoeld om gezellig te chatten, hiervoor verwijzen wij jou graag door naar chatboxen die hiervoor wel bedoeld zijn.
 • Schelden en grof taalgebruik richting hulpverlening waarderen wij niet.
 • Drukte kan ervoor zorgen dat antwoord even op zich laat wachten. Hiervoor vragen wij jouw begrip.
 • Alle vragen over Elvi (organisatie) kun je stellen via ons contactformulier. Onze hulpverleners zullen en kunnen hier via de chat geen antwoord op geven.
 • Alle tips en adviezen zijn bedoeld als ondersteuning en niet bedoeld ter discussie. De chat is niet geschikt voor langdurige hulpverlening, deze kun je aanvragen via ons contactformulier.
 • De chat is niet geschikt voor suïcidedreiging, acute (levens-) bedreigende situaties, hiervoor zijn telefoonnummers 113 en 112 beschikbaar.
 • Het is te allen tijde aan de hulpverlener van dienst, het chatgesprek te beoordelen en te beëindigen. Het blokkeren van IP- adressen is vanwege privacy en anonimiteit niet mogelijk. Wees je bewust dat misbruik door jou, andere chatters kan belemmeren hun verhaal kwijt te kunnen!
 • De chat is voor iedereen beschikbaar. Wees je bewust dat voortvloeiende hulpverlening, indien gewenst slechts in de regio Achterhoek/Twente realiseerbaar is. Uiteraard is een informatieve doorverwijzing in elke regio in Nederland mogelijk!
Verschillende vormen hulpverlening met honden

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening met een hond. Als de inzet van een hond hulpvraaggericht en planmatig gebeurt, dan spreek je van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunende interventies.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening die vallen onder de dierondersteunende interventies.

 • Animal Assisted Therapy (AAT), oftewel dierondersteunende therapie. Hoewel de naam therapie er in zit, gaat het niet altijd om een vorm van therapie, maar ook om trainingen waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ook (tussentijds) geëvalueerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de training een onderdeel is van een groter behandelaanbod. Bijvoorbeeld jongeren die (tijdelijk) opgenomen zijn binnen de jeugdhulpverlening of jongeren die andere vormen van hulp weigeren. De hond moet bij AAT voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet door een gekwalificeerde professional in de zorg of hulpverlening.
 • Animal Assisted Education (AAE), oftewel dierondersteunend onderwijs. De doelen die gemaakt worden bij AAE zijn gericht op educatie en worden geëvalueerd in de aanwezigheid van onderwijzer, intern begeleider of pedagoog. Bijvoorbeeld door kinderen met een leesachterstand te ondersteunen.
 • Begeleiding en coaching. Een hond helpt om er achter te komen waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je je vaardigheden eigen maakt die hiervoor nodig zijn.

Activiteiten die zonder hulpvraag worden ingezet met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren, noem je Animal Assisted Activities. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bezoekteams aan zorginstellingen.

Waarom met honden

Er zijn veel effecten waar te nemen bij het werken met een hond in de hulpverlening. Lichamelijke effecten kunnen zijn: verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Psychische effecten kunnen zijn: makkelijker uiten van emoties, beter aan kunnen geven van grenzen, verminderen van depressieve gedachten en stimulering van zorgzaam gedrag.

Een hond leeft in het ‘nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft hij gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Door te leren samenwerken met een hond vergroot je (deels onbewust) je sociale vaardigheden en weerbaarheid. En samenwerken met een hond is ook nog eens erg leuk.

Tijdens de training ben je aan de slag met:

 • Observeren (kijken): Zien wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen.
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen (denken): hoe kan ik het beste met het gedrag van de hond omgaan?
 • Expressieve lichaamstaal tijdens het uitvoeren van je keuze (doen): zelfverzekerd zijn tijdens de uitvoering verhoogt kansen op succes. Durf je te laten zien en ruimte in te nemen. Een zelfverzekerde houding levert succes op tijdens communicatie.
 • Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk. De hond geeft dit direct aan je terug door zijn enthousiasme.
Handicapmanagement

Elvi zorg en ondersteuning heeft veel ervaring met kinderen en (jong) volwassenen met diverse problematieken. Toch houden we er bij Elvi zorg en ondersteuning niet van, slechts te kijken naar ‘het etiketje’ of ‘probleem’ en kijken we liever naar de mens. Toch is het ‘etiketje’ vaak de belemmering voor de mens in kwestie en/of haar omgeving en wordt het ervaren als handicap.

Elvi zorg en ondersteuning is gedreven in wat wij ‘handicapmanagement’ noemen. Door het herkennen, erkennen en accepteren van de ‘handicap’ leren we de omgeving en de jongere deze handicap te managen. Humor is een belangrijk instrument jezelf te leren accepteren. Zelf de touwtjes in handen! Uniek in het hulpverlenerslandschap, precies op maat en niet slechts uit theorie opgebouwd! Je bent immers meer dan je etiketje?

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is soms heel moeilijk! Kinderen en jongeren kunnen forse gedragsproblemen vertonen. Soms loop je als opvoeder vast in de aanpak. Het lijkt of je alleen nog kunt kiezen uit te streng of te slap ingrijpen. Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Dat maakt je als opvoeder machteloos, moedeloos en boos. Elvi helpt je de regie weer terug te nemen. Een kind met gedragsproblemen heeft soms een diagnose. Het kan gaan om ADHD, PDD NOS, ODD, Gedragsstoornis, of een andere aandoening. Elke (kinder)psychiatrische aandoening kan zich presenteren als gedragsprobleem. De gedragsproblemen worden dan wel verklaard, maar dat helpt je niet met de aanpak.

Als opvoeder sta je elke dag weer op de werkvloer: thuis, in de klas, of in de groep. Je wilt weten HOE je te werk moet gaan als het kind ongewenst gedrag vertoont. Je wilt ergens opzoeken, ondersteuning of hulp, wat je kunt doen als het niet direct lukt. Als opvoeder van een kind met forse gedragsproblemen heb je vaak al veel geprobeerd. Je redt het niet meer met stickerprogramma´s. Het geven van nog meer straf werkt averechts. Goedbedoelde adviezen werken net in jouw situatie niet. Je vraagt je af of je wel iets kunt doen. Het antwoord is: ja, je kunt iets doen. Je kunt de communicatie tussen kind en opvoeder zien als een trainingssituatie. Onze coach levert geen vaste recepten voor de aanpak, maar een trainingsmethode.

Je ontwikkelt vaardigheid in het trainen van het kind. En het kind met forse gedragsproblemen leert meer van een training dan van nog meer straf. Elvi denkt niet in zwart/wit strategieën maar in de individu, met elk zijn eigen kenmerk en gedragingen. Wij coachen vanuit de visie ‘alles wat aandacht krijgt groeit’

Narratief therapeut

Ervaar je belemmeringen in je werk, gezinsleven of een combinatie hiervan? Is er sprake van een terugkerend patroon waar je steeds tegenaan loopt? Een burn-out op de loer? Dan kan narratieve therapie helpend zijn. Je zult ervaren dat valkuilen, belemmeringen die je ervaart een oorsprong kunnen hebben in jouw meegenomen verleden. Onze therapeut zal je helpen, jouw ‘verhaal’ te herschrijven door het probleem het probleem te laten zijn. Jij bent immers niet jouw ‘probleem’, het probleem is het probleem. Heb je vragen, stel ze HIER en ontvang een reactie van onze therapeut.
Vergoeding
In combinatie met ambulante ondersteuning wordt deze therapie vergoed door de gemeente, als onderdeel van begeleiding. Helaas worden therapeutische sessies nog niet vergoed uit de basis en aanvullende zorgverzekering.
Voor wie?
Indien je belemmeringen ervaart in werk, opvoeding, sociale activiteiten, seksualiteit, relatie(s), studie en/of andersoortige onzekerheden, kan narratieve therapie jou helpen.

Facetime

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

WhatsApp

Voor deelnemers is er altijd de mogelijkheid in contact te komen met begeleiding/coaches via WhatsApp. Zo kunnen we bijvoorbeeld binnengekomen formulieren van instanties direct beantwoorden en/of inspringen indien nodig. Afspraken hierover zijn opgenomen in het begeleidingsplan en worden bijgehouden in persoonlijk dossier.

Telefoon/mail/sms

Uiteraard zijn er vele manieren om de begeleider te contacteren bij hulp op afstand. Wij maken met onze deelnemers afspraken en leggen deze vast in het begeleidingsplan.

Apps

Er zijn tal van apps beschikbaar welke ondersteunend werken en prima inzetbaar zijn ter vervanging van ‘contactmomenten met begeleiding’. Indien passend bij de deelnemer en/of begeleidingsplan zullen wij deze apps introduceren en de deelnemer hier wegwijs in maken.

 

Skype

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

De 8 levensgebieden

Bij Elvi voor jou begeleiden we de deelnemers op 8 levensgebieden:

 1. Sociaal functioneren
  Een jong volwassene met psychische problematiek kan moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Elvi voor jou ondersteunt hierin
 2. Psychisch functioneren
  Het geestelijk welbevinden van een deelnemer vinden we erg belangrijk bij Elvi voor jou! Op alle levensgebieden proberen wij dit na te streven.
 3. Praktisch functioneren
  Alle Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en taalbeheersing. Dit is belangrijk voor maatschappelijke participatie.
 4. Lichamelijk functioneren
  Fysieke gezondheid, zelfverzorging en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 5. Financiën
  Elvi voor jou helpt de deelnemer bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Ook voor de aanvraag van subsidies ondersteunen wij.
 6. Huisvesting
  Een geschikte woonruimte en het onderhouden van de woning is belangrijk voor een deelnemer. Wij helpen hiermee.
 7. Zingeving
  Elvi voor jou kijkt samen met de deelnemer naar de zin en het doel van zijn/haar leven
 8. Dagbesteding
  We kijken samen met de deelnemer naar een geschikte dag- of weekinvulling, denk bijv. aan activiteiten en school of werk. Zo krijgt de deelnemer een zinvolle dagbesteding.